KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOLSIAT , Tadeusz Szostok
z siedzibą w Pogórzu, ul. Bielska 85, 43-430 Skoczów

2) inspektorem ochrony danych w STOLSIAT , Tadeusz Szostok, jest Pan/Pani Tadeusz Szostok,  stolsiat@onet.eu

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia dla Państwa usług.
We właściwych przypadkach i zgodnie z przepisami prawa i wymogami możemy również wykorzystywać dane osobowe do takich celów, jak marketing, profilowanie i monitorowanie zróżnicowania. We właściwych przypadkach zwrócimy się o zgodę na podjęcie niektórych
z tych działań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO w celu realizacji przez administratora danych umów (zleceń) oraz wszelkich innych obowiązków prawnych związanych z ich zawarciem lub wykonywaniem, a także dochodzeniem przez administratora praw (obroną roszczeń) z tym związanych.
Dane te przetwarzamy również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu produktów i usług
oferowanych przez administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego celu.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem
w wykonywaniu przez niego czynności związanych z realizacją celów przetwarzania, tj. podmioty współdziałające w realizacji umów (zleceń), w wykonywaniu obowiązków prawnych związanych z tymi umowami (zleceniami), w dochodzeniu praw (obronie roszczeń),
w marketingu towarów/usług np. dostawcy towarów/usług, podwykonawcy, doradcy techniczni, konsultanci, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie, noclegowe. Administrator współpracuje również z Krajowym Rejestrem Długów.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom, które opierały by się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym na profilowaniu.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od końca roku, w którym ustały wszelkie relacje prawne (prawa i obowiązki) związane z tymi umowami (zleceniami), także odnoszące się do zabezpieczeń, bez względu na przyczynę ich ustania, np. wygaśnięcie zobowiązań przez wykonanie, potrącenie, przedawnienie, upływ czasu, ustanie odpowiedzialności związanej z tymi umowami (zleceniami) np. na gruncie gwarancji i rękojmi, obowiązków odszkodowawczych (kar umownych) oraz zakończenie kontroli podatkowych
i innych postępowań prowadzonych w związku z tymi umowami (zleceniami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez administratora powyższych celów, w tym dla zawarcia i wykonania umowy (zlecenia) oraz realizacji innych obowiązków prawnych z tym związanych.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem świadczenia przez nas usług
oraz sprawnej i zgodnej z umową realizacji Państwa zamówienia.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu i świadczenia usług.

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

STOLSIAT Tadeusz Szostok

Pogórze, ul. Bielska 85, 43-430 Skoczów